Библиотека

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне активности школе. У њој се прикупља, обрађује и ученицима, наставницима и стучним сарадницима даје на коришћење библиотечко-информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и стручне сараднике. Библиотека као огледало школе и њен прозор у свет омогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду одговорни и морални грађани.

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима.

Kњишки фонд у нашој библиотеци обновљен је са 210 наслова. Издвојена одељења поседују мање збирке наслова које су неопходне за неометан рад наставе.