Стручни сарадници

Послове стручних сарадника у школи обавља: школски педагог, школски психолог и библиотекар. Планирање и програмирање рада ових сарадника усаглашено је са Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника (“Просветни гласник”, бр. 5/2012) у основној школи.

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА

ЦИЉ  ПЕДАГОШКОГ РАДА    

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним законима.

ЗАДАЦИ

  • Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада;
  • Праћење и подстицање целовитог развоја ученика;
  • Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада;
  • Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика;
  • Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада;
  • Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,

Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.