Опремљеност школе

Опремљеност зграде и просторија

           Са циљем функционалности и ефикасности у раду Школе сваке наставне године  се набавља функционалнији и модернији намештај, наставна средства, неопходни уређаји алати и реквизити. Школа поседује велики број савремених наставних средстава, а наставницима, ученицима и стручним сарадницима је омогућено да користе рачунаре са приступом  Интернету. Намештај у учионицама као и школске клупе за ученике млађих и старијих разреда је прилагођен узрасту ученика. Учионице у потпуности испуњавају услове у погледу здравствено-хигијенских мера.

           Сви запослени у школи, а посебно техничко особље, пре свега домари школе, ученици школе и њихови родитељи, као и грађани МЗ Баљевац учествују у уређењу школског простора и дворишта.

           Представници Школе, Општине Рашка и велики број донатора су обезбедили средства за адаптацију просторија, нова наставна средства, потрошни материјал за извођење наставе, као и средства за уређење кабинета и набавку опреме.У току наставне године биће набављен материјал и средства потребни за што боље остваривање образовно–васпитног рада. На обнављању намештаја за ученике и опреми кабинета ће се и даље радити.

Наставна средства

          Школа је одлично опремљена наставним средствима и тежи се ка набавци и примени иновативних и неопходних наставних средстава. Сваке године се врши анализа коришћења опремљености школе наставним средствима и закључак је да је школа прилично добро опремљена, а све што недостаје биће набављено у наредном периоду.

          Све учионице, библиотека, канцеларије психолога, педагога, секретара, директора и рачуноводства опремљенe су савременим рачунарима.

           Рад школе неометано се одвија у преподневној смени (једна смена) како у матичној школи тако и у издвојеним одељењима што нам омогућава број просторија и број учионица које школа поседује.

Наставно и ваннаставно особље

У школи је запослено43наставника: 12 у разредној настави, 31 у предметној настави, 3стручна сарадника (два педагога и библиотекар), помоћно особље, заменик директора и директор школе.   

Распоред коришћења просторија за наставу

           Већи део наставе се изводи у наменским учионицама (једна учионица за свако одељење) а за потребе предметне наставе користе се специјализоване учионице (за ликовну културу, хемију, технику и технологију и информатику и рачунарство). За одређене садржаје програма користиће се библиотека, трпезарија и школско двориште.