Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи. Њега чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Седнице Школског одбора се одржавају према Годишњем плану рада школе, као и по потреби.