Организација рада школе

ДНЕВНА АРТИКУЛАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Дневни ритам реализације образовно-васпитног рада са ученицима организован је у једној (првој) смени . Између часова редовне наставе је петоминутни одмор, а између првог и другог часа је десетоминутни одмор због коришћења кухиње (ученици млађих разреда ужинају). Између другог и трећег часа је велики одмор и траје 15 минута. Дежурни наставници и помоћно особље, одређени распоредом часова, дежурају од 7:30 до 13:30 часова, како у просторијама школе, тако и у школском дворишту. Сусрети и ученичке игранке организоваће се по правилу од 19.00 часова.

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Јединствен распоред часова за све облике непосредног рада са ученицима од првог до осмог разреда утврђен је и доступан ученицима и родитељима, као и другим чиниоцима који прате живот и рад школе. Део распореда су и часови одељењског старешине као и сваки други час одређеног предмета.

ДОДАТНИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД

Додатна настава се организује за ученике који су потпуно савладали садржаје у редовној настави и имају потребу да прошире своја знања. У школи је присутно повећано интересовање ученика за овај облик рада, посебно у природним наукама. Полазећи од израженог интереса ученика, додатни рад организован је за све заинтересоване ученике старијих разреда. ПП служба помаже наставницима у идентификацији ученика који су надарени за поједине области, прате резултате и координирају овај рад. Такође покушавамо да новим организационим облицима унапредимо додатни рад. Додатни рад је у свему организован према упутству и програму Министарства просвете РС.

ДОПУНСКА НАСТАВА

Овај облик рада организоваће се за ученике који спорије напредују у савладавању наставног садржаја из једног, два или у изузетним случајевима највише три предмета. Допунски рад биће организован из српског језика, математике, енглеског језика, француског језика, физике, хемије, биологије, географије а по потреби и из других предмета. Учешће ученика и време реализације зависиће од потреба ученика, а о овоме ће се старати одељењска и стручна већа. Основни приступ коме ће се тежити у овом раду, јесте да он што више буде индивидуалан, уз примену посебних метода за ове облике рада. превенцији насиља.

СЕКЦИЈЕ

Слободне активности у основној школи представљају облик вапитно-образовног деловања којим се омогућује ученику да открије, задовољи и даље развије интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се битно доприноси социјализацији потреба и мотива деце, свестраном и слободном васпитању ученика.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Програмске основе рада директора школе је конципиран на основу свих обавеза, овлашћења и одговорности које су регулисане Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом школе.

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Послове стручних сарадника у школи обавља: школски педагог, школски психолог и библиотекар. Планирање и програмирање рада ових сарадника усаглашено је са Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“, бр. 5/2012) у основној школи.

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

На основу Закона о основама система образовања и васпитања у школи су формирани следећи стручни органи школе су: Одељењска већа, Наставничко веће, Стручно веће за разредну наставу, Стручно веће за друштвено-језичку групу предмета, Стручно веће за природно- математичку групу предмета, Стручно веће за вештине, Стручни актив за школско развојно планирање, Стручни актив за израду школског програма и Педагошки колегијум. Делокруг рада стручних органа одређен је Статутом школе.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Највиши и најшири стручни орган који интезивно прати, усмерава и координира целокупан образовно-васпитни процес у школи је Наставничко веће. Чине га сви запослени у настави .Састанку присуствују и стручни сарадници и секретар школе. Састанцима руководи директор школе.Својом активношћу, која је регулисана Статутом школе одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака школе и реализацији свих садржаја Годишњег плана рада.

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ

Одељењска већа сачињавају сви наставници који изводе наставу у одређеном разреду и сви сарадници. Они се баве питањима од интереса за цео разред, а радом Одељењског већа руководи изабрани наставник. Одељењско веће непосредно организује и координира образовно васпитни рад у одељењу, разматра питања која се односе на живот и рад ученика и предузима мере за унапређивање образовно васпитног рада.

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац одељења. Он координира рад свих наставника Одељењског већа, прати целокупну проблематику одељења и предлаже Наставничком већу, стручним сарадницима и директору школе предузимање одређених мера. Одељењског старешину предлаже Наставничко веће из реда наставника, а директор именује решењем. У одељењима са разредном наставом дужност одељењског старешине врши наставник, односно разредни учитељ. Одељењски старешина је дужан да се стара о успеху и понашању ученика, сарадњи са родитељима ученика и вођењу педагошке документације. Поред ових послова одељењски старешина врши и послове дате у Статуту школе.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине сви представници стручних већа, стручних актива, тимова и стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава и руководи директор. Састанцима присуствује и секретар школе. Састанцима присуствују сви заинтересовани наставници који дају нове идеје и предлоге који су значајни за рад колегијума и унапређивање целокупног рада школе.

САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља свих одељења. Он расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе.

ШКОЛСКИ ОДБОР

Школски одбор је орган управљања у школи. Њега чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Седнице Школског одбора се одржавају према Годишњем плану рада школе, као и по потреби.