Ученички парламент

На основу плана и програма рада Ученичког парламента задаци које обавља су :

-давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;

-разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;

-обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање;

-активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

-предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника.